Bamboo Shoot w/Bai Yanang

Bamboo Shoot w/Bai Yanang
Case size: 12 x 24 oz.

Product Number: 06050